Технічна механіка рідини та газу

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців знання теоретичних основ, сучасних методів аналізу і розрахунку рівноваги та руху рідини і газу в трубопроводах, інших спорудах, де знаходиться або тече рідина, а також формування вміння застосувати ці методи гідравлічного розрахунку на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища математика,
  • Фізика,
  • Теоретична механіка.
Зміст навчального модуля: 
Фізичні властивості рідин і газів. Гідростатика. Сила тиску рідини на плоскі та криволінійні поверхні. Основи кінематики і динаміки рідини. Рівняння Бернуллі. Режими руху рідини. Гідравлічні опори. Втрати напору по довжині. Місцеві гідравлічні опори. Опір при відносному русі твердого тіла і рідини. Усталений рух рідини і газів в напірних трубопроводах. Усталений рух рідин і газів крізь отвори і насадки. Неусталений рух рідини в напірних системах. Гідравлічний удар в трубопроводах. Рівномірний стаціонарний рух у відкритих руслах і безнапірних трубопроводах. Фільтрація. Основи гідравлічного моделювання.
Рекомендована література: 
  1. Константінов Ю. М. Технічна механіка рідини і газу: Підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа — К.: Вища школа, 2002. — 277 с.
  2. Левицький Б. Ф. Гідравліка. Загальний курс: Підручник / Б. Ф. Левицький, Н. П. Лещій — Львів: Світ, 1994. — 264 с.
  3. Рогалевич Ю. П. Гідравліка: Підручник. — К.: Вища шк., 2010. — 431 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів; лабораторні заняття — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська