Технології утилізації відходів комунального господарства

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Саницький М. А.
Результати навчання: 
Освоїти технології утилізації відходів комунального господарства, яке адаптоване до енергозберігаючих технологій в будівництві та передбачає впровадження процесів рециркуляції та утилізації комбінованих систем поводження з відходами, класифікацію технологічних систем і методів запобігання забрудненню, зменшення техногенного впливу відходів на довкілля, а також встановлення інформативності та достовірності одержаних результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Енергозберігаючі технології в будівництві»,
  • «Бетони та будівельні розчини».
Зміст навчального модуля: 
Концепція сталого розвитку. Проблеми утилізації відходів України. Джерела та види техногенних забруднень. Шляхи зменшення забруднення довкілля. Глобальна система моніторингу. Маловідходні та безвідходні тех¬нології. Стан та розвиток екотехнологій в Україні. Облік, нормування та прогнозування утворення комунальних відходів. Критерії оцінки утилізації вторинних матеріалів. Переваги утилізації відходів комунального господарства. Класифікація комунальних відходів. Методи утилізації, знешкодження відходів і забруднень. Сегрегація відходів комунального господарства. Спалювання відходів. Піроліз і газифікація. Термічні методи кондиціювання осадів стічних вод. Рециклінг вторинних матеріалів. Когенераційні установки. Технологічні властивості відходів. Сучасні технології очищення стічних вод. Утилізація осаду стічних вод. Види забруднення грунтів. Біологічне очищення забруднених грунтів. Класифікація відходів енергетичної галузі. Утилізація відходів паливної та енергетичної промисловості. Використання відходів у виробництві будівельних матеріалів. Вторинні паливні матеріали. Альтернативне паливо. Утилізація побутових відходів.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про відходи» (05.03.98, № 187/98-ВР).
  2. Снітинський В. В., Мазурак О. Т., Саницький М. А., Мазурак А. В. Інженерна екологія. — Львів, 2010. — 375 с.
  3. Саницький М. А., Позняк О. Р., Марущак У. Д. Енергозберігаючі технології в будівництві. — Львів, 2012. — 236 с.
  4. Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarski odpadami. — Warzawa: Naukowe PWN, 2007. — 342 s.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 30 балів, контрольний захід (модульний контроль) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська