Технології проектування комп’ютерних систем

Код модуля: 
ЕОМ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 1.5); аудиторні години — 42 (лекції — 28, лабор. — 14)
Лектори: 
ст.викл. Хомич Сергій Володимирович
Результати навчання: 
 • знати класифікацію та принципи організації САПР,
 • знати класифікацію існуючого апаратного забезпечення для побудови промислових комп’ютерних систем,
 • знати технології проектування модулів розширення промислових комп’ютерних систем,
 • вміти самостійно виконати аналіз поставленої задачі, при потребі здійснити вибір необхідної САПР для проектування комп’ютерної системи,
 • вміти вибрати базове апаратне забезпечення для побудови промислової комп’ютерної системи,
 • вміти спроектувати необхідний модуль розширення промислової комп’ютерної системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Комп’ютерна схемотехніка,
 • Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем,
 • Моделювання комп’ютерних систем,
 • Периферійні пристрої,
 • Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення студентів з сучасними підходами до проектування комп’ютерних систем з використанням різних САПР, класифікацією та складом, технічним, математичним та програмним забезпеченням САПР, сучасним існуючим апаратним забезпеченням промислових комп’ютерних систем, технологіями проектування модулів розширення таких систем. Одержані при вивченні курсу знання необхідні для подальшої практичної діяльності спеціаліста та для засвоєння дисциплін.
Рекомендована література: 
 1. Кузелин М.О., Кнышев Д.А., Зотов В.Ю. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx. Справочное пособие. — М.: Горячая линия-Телеком, 2004.
 2. Левкин Г.Н., Левкина В.Е. Введение в схемотехнику ПЭВМ PC/AT. — М.: изд-во МПИ, 1991.
 3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб.: Питер, 2004.
 4. Петров С.В. Шины PCI, PCI Express. Архитектура, дизайн, принципы функционирования. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська