Технології друкарства

Код модуля: 
АСУ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Назаркевич Марія Андріївна
Результати навчання: 
  • засвоїти: основні способи друкування, що застосовуються в поліграфії; технологічні операції, необхідні для проведення друкування; вплив основних параметрів друкування та властивостей матеріалів на якість друкарської продукції; сучасний стан техніки і технології друкарських процесів та перспективи їх розвитку
  • вміти використати одержані знання для проектування і організації технологічних процесів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • теорія кольору та кольоровідтворення,
  • основи видавничої та друкарської справи
кореквізити:
  • автоматизація поліграфічних процесів
Зміст навчального модуля: 
Друкування видавничої продукції флексографічним способом. Історичний огляд розвитку комп’ютерних видавничих систем.Операції кольороподілу. Растрування. Новітні технології створення растрових зображень. Монтажні процеси. Монтажно-копіювальне обладнання. Оброблення полі- та монометалічних офсетних пластин. Контрольно-вимірювальні прилади. Колориметри. Денситометри. Стандартизація друкарських процесів. Конструкція книги. Конструкція книги в палітурній кришці. Внутрішні елементи книжкового блоку. Особливості конструкції видань в обкладинках. Класифікація контрольних шкал друкарського процесу.
Рекомендована література: 
  1. Сава В.І. Художньо-технічне оформлення книги. — Львів: Видавництво «Оріяна—Нова», 2003. — 167 с.
  2. Полянский Н.Н.. Основы полиграфического производства. — М.: Книга, 1991. — 350 с.
  3. Раскин А.Н. и др. Технология печатных процессов. — М.: Книга, 1989. — 430 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи та 16-му тижнях семестру).
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська