Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів

Код модуля: 
ЕОМ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16); контрольна робота, розрахунково-графічна робота.
Лектори: 
к.т.н., доцент Вітер Юрій Сергійович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи конструювання комп’ютерів та технологію їх виготовлення;
  • уміти застосувати набуті знання при створенні комп’ютерних пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • комп’ютерна електроніка,
  • комп’ютерна схемотехніка;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Етапи розроблення комп’ютерів та систем, САD / CAM, базові несучі конструкції, методи забезпечення теплових режимів, завадостійкості, захист від зовнішніх впливів, перспективні технологічні процеси виготовлення комп’ютерів та систем.
Рекомендована література: 
  1. Савельев А.Я., Овчинников В.А., Конструирование ЭВМ и систем. — М.: ВШ, 1989.
  2. Преснухин Л.Н., Шахнов В.А. Конструирование ЭВМ и систем. — М.: ВШ, 1986.
  3. Ненашев А.П., Коледов Л.А. Основы конструирование микроэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1991.
  4. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. Под. рук. Достанко А.П., Чабдарова Ш.М. — М.: Радио и связь, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, розрахунково-графічна робота, усне опитування;
  • підсумковий контроль (80%, контрольний захід — залік): тестування (25%), письмово-усна форма (55%).
Мова навчання: 
українська