Технологія виробництва сухих будівельних сумішей

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 48 год., практичні — 16 год., КР — 60 год., 2 кредити ECST.
Лектори: 
д. т. н., професор Соболь Х. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з асортименту, основних експлуатаційних властивостей та застосування сухих будівельних сумішей різного функціонального призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «В’яжучі речовини»,
  • «Бетони і розчини»,
  • «Матеріали будівельної хімії».
Зміст навчального модуля: 
Класифікація сухих будівельних сумішей та їх основні властивості. Рецептури сухих будівельних сумішей. Контроль якості сухих будівельних сумішей. Технологія виробництва та області застосування сухих будівельних сумішей.
Рекомендована література: 
  1. Рунова Р. Ф., Носовський Ю. М. Технологія модифікованих будівельних розчинів. — Київ, 2007. — 254 с.
  2. Сухие строительные смеси /Е. К. Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд. — Киев. Техника, 2000. — 225 с.
  3. Модифіковані композиційні цементи /М. А. Саницький, Х. С. Соболь, Т.Є. Марків. — Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 132 с. (Гриф міністерства освіти та науки України).
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська