Технологія виробництва електричних машин і апаратів

Код модуля: 
ЕМА_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 189 (кредитів ЄКТС —їїї) аудиторні години — 96 (лекції — 48, лабораторні — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., Гладкий Володимир Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні технологічні процеси, що використовуються на сучасних електромашинобудівних підприємствах, які виготовляють електричні машини та апарати; принципи побудови технологічних процесів в одиничному та масовому виробництвах; основні поняття про верстати та інше обладнання, що використовується на промислових підприємствах;
 • вміти аналізувати переваги і недоліки конструкцій та технологічних рішень у галузі електромашинобудування; користуватися нормативно-технічною і довідковою літературою; складати технічну документацію на технологічні процеси електромашинобудування; розробляти технологічні процеси виготовлення та складання електричних машин та їх вузлів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • електричні апарати,
 • електричні машини,
 • конструкційні матеріали,
 • матеріалознавство,
 • технологічні процеси електромашинобудування
Зміст навчального модуля: 
Виготовлення монолітних феромагнітних осердь електричних машин і трансформаторів. Загальні питання виготовлення пластин і стрічок для шихтованих осердь електричних машин і трансформаторів. Виготовлення магнітопроводів трансформаторів. Виготовлення осердь обертових електричних машин. Виготовлення обмоток трансформаторів. Виготовлення полюсних котушок обмоток збудження обертових електричних машин. Виготовлення котушок якорів обертових електричних машин. Вкладання обмоток якорів електричних машин. Загальні процеси виготовлення обмоток. Виготовлення короткозамкнутих обмоток. Виготовлення колекторів, контактних кілець та щіткотримачів. Складання електричних машин, їх транспортування та монтаж.
Рекомендована література: 
 1. Антонов М. В., Герасимова Л. С. Технология производства электрических машин: Учебн. пособ. для вузов. — М.: Энергоиздат, 1982. — 512 с.
 2. Технология произврдства асинхронних двигателей: Специальныэ процессы. / Под ред. В. Г. Костромина. — М.: Энергоиздат, 1981. — 272 с.
 3. Чучман Ю. І. Технологія машинобудування для електромеханіків.: Навч. посібник для студ. електромех. спец. ВНЗ України. — Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — 356 с.
 4. Чучман Ю. І. Виготовлення феромагнітних осердь електротехнічних пристроїв.: Навч. посібник для студ. електромех. спец. ВНЗ України. — Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — 246 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контроль знань під час лабораторних та практичних занять;
 • підсумковий контроль (70% : іспит)
Мова навчання: 
українська