Технологія виробничих процесів на авторемонтному підприємстві

Код модуля: 
ЕРАТ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
д. т. н., проф. Гудз Густав Стефанович
Результати навчання: 
  • знати структуру авторемонтного підприємства та організацію технологічного процесу на ньому;
  • вміти вибирати раціональні режими розбирально-складальних та балансувально-випробовувальних робіт ремонтного фонду.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Автоматизація обслуговування та ремонту автомобілів,
  • Нетрадиційні автомобільні матеріали,
  • Технологічне обладнання підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Технологія розбирально-мийних робіт. Дефектування деталей. Експлуатаційні властивості відновлених деталей різними способами. Технологічні процеси ремонту рам та кузовів. Складання типових з’єднань та балансування вузлів. Випробування двигунів та агрегатів після капітального ремонту.
Рекомендована література: 
  1. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Кн. 3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. — К.: Вища школа, 1994. — 599 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): захист лабораторних робіт.
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний (семестровий) контроль.
Мова навчання: 
українська