Технологія виробів на основі вапна та гіпсових в’яжучих речовин

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторних годин — 80;, в т. ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48; кількість кредитів ЄСКТ — 5.
Лектори: 
доц. Боровець З. І.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з загальними та специфічними властивостями виробів на основі вапна та гіпсу;
 • вивчення будови, фазового складу та фізико-хімічних основ отримання основних видів виробів на основі вапна та гіпсу;
 • вивчення технології виготовлення виробів на основі вапна та гіпсу;
 • ознайомлення з областями, умовами та особливостями застосування окремих видів виробів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • матеріалознавство силікатів;
 • теплові процеси в силікатних технологіях;
 • технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі (Ч. 1, Ч. 2);
 • основи кристалографії та мінералогії;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Будівельні розчини з використанням вапна. Силікатні вироби. Вироби із щільного силікатного бетону. Силікатна цегла і камені. Силікатні бетони. Силікатні бетони коміркової структури. Фізико-хімічні основи виробництва силікатних виробів. Формування структури силікатного каменю. Автоклавування силікатних виробів. Гіпсові і гіпсобетонні вироби. Матеріали для виготовлення гіпсових і гіпсобетонних виробів. Заповнювачі. Додатки для регулювання властивостей гіпсових в’яжучих. Важкі гіпсові бетони. Легкі гіпсові бетони. Гіпсовий тиньк. Гіпсоволокнисті вироби. Нові види виробів на основі гіпсових в’яжучих. Гіпсополімерні композиції. Будівельні властивості виробів на основі гіпсових в’яжучих.
Рекомендована література: 
 1. Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О., Гелевера О.Г, Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник. — К.: КНУБА, 2001. — с. 112-160.
 2. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. та ін. Будівельне матеріалознавство: Підручник. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2004. — С. 425-455.
 3. Вахнин М.П., Анищенко А.А. Производство силикатного кирпича. — М.: Высш. кш., 1989. — 200 с.
 4. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учебник. — М.: Высш. шк., 2002. — с. 405-410.
 5. Шульце В., Тишер В., Эттель В.-П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. Пер. с нем. — М.: Стройиздат, 1990. — С. 7-52.
 6. Венюа М. Цементы и бетоны в строительстве: Пер. с франц. — М.: Стройиздат, 1980. — С. 50-58.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (70 %) — іспит
Мова навчання: 
українська