Технологія виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5), аудиторні години — 112 (лекції — 64, практ. заняття — 16, лабор. заняття — 32).
Лектори: 
ст. викладач Бойко Михайло Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • теоретичні основи технології виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв, основи проектування техпроцесів виготовлення деталей і складання машин, металорізальні верстати (особливості його застосування);
 • методики і особливості технологій оброблення виробів на металорізальних верстатах;
 • методики і особливості технологій виготовлення деталей із металу і неметалів;
 • практичні навики при оформленні технологічних документів технологічного процесу виготовлення деталі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Технологія виготовлення деталей обладнання переробних і харчових виробництв із металу і пластичних мас. Конструювання пристосувань. Установочні елементи. Зажимні пристрої. Установочно-затискні механізми. Механізація і автоматизація складальних робіт. Універсально-збірні пристрої.
Рекомендована література: 
 1. Бойко М. В., Лампіка Р. В., Топільницький В. Г., Велика О. Т. Технологія виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв. Конспект лекцій. — Львів. Рукопис., 2012. — 62 с.: іл.
 2. Бойко М. В., Лампіка Р. В., Топільницький В. Г., Велика О. Т., Лясковська С.Є. Технологія виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв. Конспект лекцій. ч. 2 — Львів. Рукопис., 2013. — 56 с.: іл.
 3. Кукляк М. Л. Металорізальні інструменти в машинобудування ч.2. К.: 1998. — 400 с.
 4. Коваленко В. С. Технологія і обладнання електрофізичних і електрохімічних методів обробки матеріалів. Київ, Вища школа, 1993.
 5. Подураєв В. Н., Качалов В. С. Фізико-хімічні методи обробки. М., Машиностроение, 1983.
 6. Попілов Л. Я. Електрофізична і електрохімічна обробка матеріалів. М., Машиностроение, 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %), дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська