Технологія утилізації відходів, створення безвідходних виробництв будівельних матеріалів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., практичні заняття — 32 год.; 6 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Новосад П. В.
Результати навчання: 
Викладання основних наукових положень збереження довкілля при сучасному розвитку науки та технологій, Основними забруднювачами навколишнього середовища є леткі, рідкі або тверді відходи, що утворюються внаслідок людської діяльності. Розвиток безвідходних та маловідходних технологій у виробництві, що мають незначний вплив на довкілля, та перспективи переробки утворених відходів у корисну продукцію будівельного призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Хімія»,
 • «Фізика»,
 • «В’яжучі речовини».
Зміст навчального модуля: 
Стан навколишнього середовища в Україні. Поняття «екотехнології», «безвідходні» та «маловідходні» технології. Стан та розвиток екотехнологій в Україні. Поняття «відходи» та «забруднення». Класифікація відходів. Закон України «Про відходи», ДСТУ, «Технічний паспорт відходу». Облік відходів, що утворюються в основних галузях промисловості Звітність підприємств про утворення відходів. Поводження з відходами в залежності від їх небезпечності. Прогнозування подальшого використання відходів. Перспектива переробки відходів у будівельні матеріали. Механічна обробка відходів. Термічні методи обробки відходів. Методи вловлювання пилу та газів. Фізико-механічні методи очищення рідких відходів. Кількість, стан та класифікація відходів чорної металургії. Технологічні схеми переробки відходів у в’яжучі, заповнювачі, бетони, теплоізоляційні та інші будівельні матеріали. Утилізація відходів: паливної та енергетичної промисловості; хімічної промисловості; кольорової металургії; будівельної індустрії; гірничо-добувної промисловості; лісової та деревообробної промисловості. Небезпечні відходи. Методи зберігання та знешкодження відходів. Радіоактивні відходи.
Рекомендована література: 
 1. Інженерна екологія. Навч. посіб/ В. В. Снітинський, О. Т. Мазурак, М. А. Саницький, А. В. Мазурак — Львів, 2010. — 375 с.
 2. Трофимович В. В. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища: Курс лекцій, МВіССО України, Київ, 1991.
 3. Дворкин Л. И., Пашков Й. А. Строительнне материалы из огходов промышленности. — К.: Вища школа, 1989.
 4. Долгарев А. В. Вторичные ресурсы в производстве строительных материалов. Справочное пособие. — М.:Стройиздат, 1990.
 5. Пальгунов Л. П., Сумароков М. В. Утилизация промышленных отходов.: Стройиздат, 1990.
 6. Ласкорин Б. Н., Тромов Б. В. и др. Безотходная технология в промышленности. — М.:Стройиздат, 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, комплексна контрольна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30 балів: лабораторні заняття — 20 балів, ККР — 10 балів, контрольний захід — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська, російська