Технологія та організація будівництва транспортних споруд

Код модуля: 
БВ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год. (2,0 кредити ЕКТС), у тому числі: аудиторні заняття — 68 год. (лекції — 32 год.; лабораторні роботи — 0 год.; практичні заняття — 32 год.); самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Іваник І. Г.
Результати навчання: 
В результаті засвоєння змістового модуля студент повинен:
  • засвоїти: тенденції розвитку в ділянці будівництва різних видів транспортних споруд, сучасні методи будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції різних видів транспортних споруд, охорону навколишнього середовища при будівництві транспортних споруд.
  • вміти: розробити проекти з організації будівництва транспортних споруд,застосовувати нормативні документи, довідкову і технічну літератури.
Мета викладання: формування знань, умінь і навичок з технології та організації будівництва транспортних споруд на автошляхах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Залізобетонні, бетонні і кам’яні мости та труби,
  • Металеві мости,
  • Дерев’яні мости.
Зміст навчального модуля: 
Організація робіт при будівництві мостів і трубопроводів. Геодезичні, розбиткові і контрольно-вимірювальні роботи. Влаштування фундаментів неглибокого закладання. Влаштування фундаментів на палях, оболонках і опускних колодцях. Технологія будівництва дерев’яних мостів різних конструктивних систем. Технологія виготовлення збірних залізобетонних мостових конструкцій. Будівництво мостових споруд із збірних залізобетонних елементів. Особливості технології будівництва монолітних залізобетонних, бетонних і кам’яних мостів. Будівництво прогінних будов металевих мостів. Технологія будівництва залізобетонних труб. Технологія та організація робіт при реконструкції транспортних споруд. Технологія та організація робіт при ремонті транспортних споруд.
Рекомендована література: 
  1. Л. В.Захаров и др.. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов // М. «Транспорт», 1983.
  2. Г. И.Знигоренко и дл. Индустриализация строительства больших мостов // М. — «Транспорт», 1964.
  3. СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы».
  4. Строительство мостов и труб (Справочник інженера. Под ред. В. С. Кириллова // М. — «Транспорт», 1975.
  5. Експлуатація і реконструкція мостів // Київ // Транспортна академія // Україна, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська