Технологія та організація будівництва (Курсовий проект)

Код модуля: 
БВ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.
Лектори: 
  • асистент Пенцак А. Я,
  • асистент Мудрий І. Б.
Результати навчання: 
Теоретично при проходженні виробничої практики і практично засвоїти технологію виконання будівельно-монтажних робіт при спорудженні цивільних та промислових будинків. В результаті виконання курсового проекту, фахівець повинен знати: як при вмілому ефективному виконанні механізованих будівельних процесів досягти трьох загальновідомих цілей — прогресивних рішень у будівництві; скорочення термінів, зменшення вартості та покращення якості будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Зміст навчального модуля: 
Графічна частина — формат А1 — 1 аркуш та пояснююча записка 20-25 аркушів.
Рекомендована література: 
  1. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве. Уч. пос. — М.: Высшая школа, 1989.
  2. СНиП 111-4-80*. Техника безопасности в строительстве Госстрой СССР — М.: Стройиздат. 1981. — 225 с.
  3. Технология строительного производства. Учебник/ Акимова Л. Д., Амосов Н. Г., Бадьин Г. М. и др. Под. ред. Т. М.Бадьина, А. В.Мещерякова. Л.: Стройиздат. 1987.
  4. Технология строительного производства. Учебник / Литвинов 0. 0., Беляков Ю. И., Батура Т. М. й др.; Под ред. О. О.Литвинова, Ю. И.Белякова. — Киев: Вища школа. 1985.
  5. Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций. Уч. пос. — М: Высшая школа. 1987.
  6. Технологія будівельного виробництва: Підручник / В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. — К.: Вища шк., 2002. — 430 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100балів.
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100балів.
Мова навчання: 
українська