Технологія та організація будівництва

Код модуля: 
БВ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 324 год., лекції — 64 год., практичні заняття — 32 год., 9 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
асистент Пенцак А. Я.
Результати навчання: 
Теоретично при проходженні виробничої практики і практично засвоїти технологію виконання будівельно-монтажних робіт при спорудженні цивільних та промислових будинків. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: як при вмілому ефективному виконанні механізованих будівельних процесів досягти трьох загальновідомих цілей — прогресивних рішень у будівництві; скорочення термінів, зменшення вартості та покращення якості будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Будівельна техніка, Архітектура промислових будівель та споруд.
Зміст навчального модуля: 
Технологічні процеси переробки ґрунтів. Штучне закріплення ґрунтів, Пониження рівня ґрунтових вод. Глибинна розробка ґрунтів. Процеси переробки ґрунтів в екстремальних умовах. Технологія монолітного бетону і залізобетону. особливості технології влаштування бетонних і залізобетонних конструкцій. Спеціальні методи приготування і транспортування бетонних сумішей. Спеціальні методи зведення конструкцій . Ковзка об’ємно-переставна опалубка, торкретування. Бетонування конструкцій, які знаходяться під водою. Виготовлення бетонних виробів. Технологія монтажу, Будівлі з покриттями нетипових конструкцій. Монтаж висотних будівель. Оздоблювальні роботи в умовах сучасної технології будівництва. Сучасні матеріали і технології.
Рекомендована література: 
  1. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве. Уч. пос. — М.:Высшая школа, 1989.
  2. СНиП 111-4-80*. Техника безопасности в строительстве Госстрой СССР — М.: Стройиздат. 1981. — 225 с.
  3. Технология строительного производства. Учебник /Акимова Л. Д., Амосов Н. Г., Бадьин Г. М. и др. Под. ред. Т. М.Бадьина, А. В.Мещерякова. Л.: Стройиздат. 1987.
  4. Технология строительного производства. Учебник / Литвинов 0. 0., Беляков Ю. И., Батура Т. М. й др.; Под ред. О. О. Литвинова, Ю. И. Белякова. — Киев: Вища школа. 1985.
  5. Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций. Уч.пос. — М: Высшая школа. 1987.
  6. Технологія будівельного виробництва: Підручник / В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. — К.: Вища шк., 2002. — 430 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття, КП.
  • Підсумковий контроль: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська