Технологія та обладнання для напилення

Код модуля: 
ЗВДВ_
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні заняття — 32).
Лектори: 
к. т. н, доцент Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
  • Знати технологію нанесення покрить різними способами газотермічного та вакуумно-конденсаційного напилення;
  • склад та конструкцію обладнання для газотермічного та вакуумно-конденсаційного напилення покриттів;
  • вміти правильно вибрати оптимальний спосіб відновлення чи зміцнення деталі методами напилення залежно від реальних умов експлуатації, розробити технологічний процес та оформити відповідні технологічні документи, вибирати та модернізувати обладнання для нанесення покриття.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Нанесення покрить.
  • Матеріали для напилення та наплавлення.
Зміст навчального модуля: 
Технологія різних способів газотермічногонапилення (газополуменевого, електродугового, плазмового, детонаційного, високошвидкісного газополуменевого) та вибір параметрів технологічного процесу. Основні види обробки газотермічних покрить після напилення та контроль їх якості. Обладнання для газотермічногонапилення: електроживлення установок, пристрої для розпилення, механізми подавання матеріалів, системи газопостачання. Технологія та обладнання для вакуумно-конденсаційного напилення покрить: термічним випаровуванням, іонно-плазмовим напиленням, іонним розпиленням матеріалу. Реакційне вакуумно-кондесаційненапилення покрить. Контроль якості вакуумно-конденсаційних покрить.
Рекомендована література: 
  1. Ющенко К. А., Борисов Ю. С., Кузнецов В. Д., Корж В. М. В. М. Інженерія поверхні: Підручник. — К.: Наукова думка, 2007 — 557 с.
  2. Порошковаяметаллургия и напыляемыепокрытия. Учебн. для вузов./Б. Н. Анциферов, Г. В. Бобров, Л. К. Дружинин и др./ — М.: Металлургия, 1987. — 792 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 20 % практичні заняття, 10 % РГР).
  • Підсумковий контроль ( 70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська