Технологія та обладнання для наплавлення

Код модуля: 
ЗВДВ_
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лабораторні зан. — 32).
Лектори: 
к. т. н, доцент Назар Ігор Богданович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • Способи наплавлення деталей
 • Основи вибору наплавленого металу
 • Методи легування металу під час наплавлення
 • Матеріали, які використовуються для наплавлення
 • Техніку та особливості наплавлення
 • Технології наплавлення матеріалів з різним хімічним складом.
Студент повинен вміти:
 • Проаналізувати роботи конструкції з метою вибору раціонального методу наплавлення
 • Підібрати матеріал для наплавлення
 • Розробити технологічний процес наплавлення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теорія зварювальних процесів.
 • Технологія зварювання плавленням.
 • Джерела живлення.
Зміст навчального модуля: 
Умови експлуатації й види зношування деталей машин і зварних конструкцій. Сталі й сплави на основі заліза для виготовлення і наплавлення деталей машин і механізмів/конструкцій. Класифікація й характеристика основних способів наплавлення. Особливості фізико-металургійних процесів при електродуговому наплавленні. Матеріали для дугового наплавлення. Технологія й техніка механізованого електродугового наплавлення. Приклади застосування механізованого електродугового наплавлення. Устаткування для електродугового наплавлення. Електрошлакове наплавлення. Матеріали для електрошлакового наплавлення. Приклади промислового застосування ЕШН. Плазмове наплавлення. Устаткування для плазмово-порошкового наплавлення. Індукційне наплавлення. Газове наплавлення. Дефекти в наплавленому металі та методи їх попередження. Спеціалізовані та інноваційні установки для наплавлення.
Рекомендована література: 
 1. Палаш В. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів. — Львів. : Кінпарті ЛТД, 2003, — 236 с.
 2. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві. Карпенко А. С., 2005р., 272 с.
 3. Б. В. Данильченко, Наплавка, И:,Наукова думка / 1983, — 76 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 40 % практичні заняття).
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит).
Мова навчання: 
українська