Технологія ситалів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48 год; кількість кредитів ЄКТС — 5.
Лектори: 
проф. Вахула Я.І.
Результати навчання: 
  • ознайомлення з основними видами, складами і властивостями ситалів;
  • ознайомлення з технологією ситалів та їх застосуванням.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • хімія та технологія скла;
  • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Теорії кристалізації скла. Основні види та властивості технічних ситалів. Каталізатори кристалізації скла. Технологічні аспекти виробництва ситалів. Застосування ситалів.
Рекомендована література: 
  1. Вахула Я.І. Основи технології ситалів. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009. — 96 с.
  2. Павлушкин Н.М. Основы технологии ситаллов. — М.: Стройиздат, 1979. — 540 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття
  • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська