Технологія скляних виробів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300; аудиторні години — 160; в т.ч. лекції — 48 год, лабораторні заняття — 96 год, практичні заняття — 16 год; кількість кредитів ЄКТС — 10.
Лектори: 
доц. Жеплинський Т.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з асортиментом, хімічним складом, фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями різних видів скляних виробів;
 • вивчення технологічнихі процесів виробництва основних видів скляної продукції;
 • вивчення можливостей удосконалення технологічних процесів з метою підвищення їх експлуатаційних характеристик
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва скла та ситалів,
 • фізика хімія та технологія скла;
 • фізична хімія тугоплавких і неметалічних силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Технологія виробництва листового скла методом витягування. Виробництво полірованого листового скла методом флоат-процесу. Архітектурно-будівельне і спектральне флоат-скло. Виробництво прокоченого листового скла. Архітектурно-будівельні скляні вироби. Виробництво безпечного листового скла. Технологія виробництва скляної тари. Технологія виробництва скляного посуду. Виробництво скляних труб, трубок і дротів горизонтальним і вертикальним методами. Технологія виробництва оптичного скла. Виробництво хіміко-лабораторного, термометричного і медичного скла. Виробництво електротехнічного скла. Електровакуумні вироби та ізолятори. Виробництво штапельного і неперервного скляного волокна. Волоконно-оптичні елементи. Технологія емалей і покрить.
Рекомендована література: 
 1. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.І. Фізика і хімія скла: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 204 с.
 2. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
 3. Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Жеплинський Т.Б., Козій О.І. Технологія скла у трьох частинах. Ч. ІІІ. Технологія скляних виробів: Підручник — Львів: Видавництво «Растр-7», 2011 р. — 416 с.
 4. Химическая технология стекла и ситаллов. / Под ред. Павлушкина — М.: Стройиздат, 1983. — 432 с.
 5. Термічне оброблення і напруження у склі / За ред. проф. Ящишина Й.М. — Львів: НУ «Львівська політехніка». 2003. — 196 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття, практичні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська