Технологія розробки електронних видань

Код модуля: 
АСУ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 84 (лекції — 26, лаб. роб. — 26, практичних роб. — 26)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ковівчак Ярослав Васильович
Результати навчання: 
  • набути навики та вміння по розробці основних компонентів електронних видань;
  • знати основні існуючі та перспективні напрямки розвитку електронних видань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Web-дизайн
Зміст навчального модуля: 
Поняття про електронне видання. Основні компоненти електронних видань. Класифікація та загальні принципи оформлення електронних видань. Технології гіпертекстових видань. Цифрове представлення текстової інформації. Графічні формати. Представлення анімаційної інформації. Представлення відео та звукової інформації. Програми перегляду Web-публікацій. Мови розміток гіпертексту. Програмування Web-сторінок у мовному середовищі HTML. Автоматизація створення Web-публікацій. Прог¬рам¬ний пакет MS Front Page. Створення мультимедійних видань
Рекомендована література: 
  1. Методи та засоби створення електронних видань. — М.: Высшая школа, 2002.
  2. Лєбєдєв С. Веб-дизайн: повний посібник. — Харків: 2001.
  3. Бурлаков М. Photoshop CS2 для користувача. — К.: 2005.
  4. Ісагулієв К. Самовчитель Macromedia Director. — К.: 2005.
  5. Дроблас А, Грінберг С. Adobe Premier 7.0. Біблія користувача. — Триумф, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль
Мова навчання: 
українська, англійська