Технологія радіоелектронних апаратів

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, практичні заняття — 16)
Лектори: 
проф., д.т.н. Матвійків Михайло Дмитрович
Результати навчання: 
ознайомлення студентів з сучасними методами виготовлення радіоелектронних апаратів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: Елементна база електронної техніки.
  • Кореквізит: Основи проектування радіоелектронних апаратів.
Зміст навчального модуля: 
Експлуатаційні, конструкційні та технологічні особливості радіоелектронних апаратів. Методи виготовлення заготовок нестандартних деталей, найбільш розповсюджені способи обробки заготовок. Технологія виготовлення спеціалізованих інтегрованих мікросхем, мікрозборок, функційних комірок та блоків. Технологія виготовлення жорстких та гнучких монтажних елементів (друкованих плат, жгутів, кабелів та шлейфів). Технологія виготовлення несучих елементів радіоелектронних апаратів. Об’ємний та поверхневий монтаж складальних одиниць. Основні компоновочні схеми блоків радіоелектронних апаратів. Проблеми тепловідводу та способи їх вирішення. Методи регулювання та настроювання радіоелектронних апаратів, способи їх випробування та прогонки. Технологічна гігієна у виробництві сучасних радіоелектронних апаратів. Методи контролю та аналізу стану технологічних процесів.
Рекомендована література: 
  1. М.Д. Матвійків і ін. Технологія електронних апаратів. Підручник. Львів, видавництво «Апріорі» 2009р.,520с.
  2. Н. П. Бушиинский и др. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной Аппаратуры. Москва «Радио и связь» 1989р. 622с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
поточний (модульні) і підсумковий (екзаменаційний) контроль з застосуванням стобальної і п’ятибальної шкали.
Мова навчання: 
українська