Технологія первинної переробки нафти і газу

Код модуля: 
ХТНГ_6007_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 195; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 48 год.; лабораторні заняття — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6,5
Лектори: 
доц. Топільницький П.І.
Результати навчання: 
  • засвоєння фізико-хімічних властивостей нафт і нафтопродуктів, розуміння теоретичних основ, на яких базуються процеси підготовки нафти, перегонки і ректифікації нафтової сировини, провести повний аналіз нафти та нафтопродуктів.
  • Вибрати оптимальні методи первинної переробки нафти, вивчення основного обладнання нафтопереробних заводів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізична хімія, процеси і апарати хімічних виробництв
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про нафту. Нафтопродукти, їх асортимент, властивості, методи визначення експлуатаційних властивостей. Фізико-хімічні властивості нафтопродуктів та методи їх визначення. Ректифікаційні колони, режими роботи колони. Методи визначення фракційного складу нафтових сумішей. Трубчаті печі. Утилізація теплової енергії. Нафтові емульсії. Класифікація установок первинної переробки нафти. Класифікація вакуумних блоків. Основи переробки нафтових газів і конденсатів.
Рекомендована література: 
  1. И.Л.Гуревич. Технология переработки нефти и газа. Часть 1. — М.: Химия — 1972.
  2. Технология переработки нефти. Часть 1. Первичная переработка нефти. Под. ред. О.Ф. Глаголевой, В.М. Капустина — М.: «Химия», «КолосС» — 2005. — 400 с.
  3. Топільницький П.І., О.Б. Гринишин Колонні апарати в нафтопереробці та нафтохімії. — Львів, Вид. НУ «Львівська політехніка», 2004.
  4. М.М. Братичак, О.Б. Гринишин. Технологія нафти та газу. Львів, Вид. НУ «Львівська політехніка», 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів