Технологія металів

Код модуля: 
ІМПФ_6090_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ― 120 год. (кредитів ЄКТС ― 2,0); аудиторні заняття ― 68 год. (лекційні заняття ― 32 год., лабораторні заняття ― 32 год.)
Лектори: 
канд. техн. наук доцент Кузін Олег Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати фізико-хімічні основи виробництва чавуну, сталі і кольорових металів; фізичну суть технологічних процесів отримання заготовок литтям, обробкою тиском, обробкою різання, порошкової металургії і області їх застосування.
 • уміти розробляти оптимальні технологічні процеси виготовлення заготовок із заданою структурою і комплексом властивостей методами лиття, обробки тиском, різання, вибирати інструмент і обладнання для обробок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • хімія,
 • креслення,
 • нарисна геометрія.
кореквізити:
 • матеріалознавство,
 • матеріалознавство і зварювання,
 • технологія зварювання,
 • зварювальне обладнання.
Зміст навчального модуля: 
Металургія чавуну, сталі і кольорових металів. Ливарні сплави. Отримання ливарних сплавів. Ковшова металургія і її місце в ливарному виробництві, використання процесів позапічної обробки для підвищення якості сплавів. Виготовлення виливків у разових ливарних формах. Спеціальні види лиття: лиття в кокіль, відцентрове лиття, виготовлення виливків в оболонкових формах, по виплавлюваних і випалюваних моделях. Теоретичні основи обробки металів тиском. Прокатування, вільне кування, об’ємне штампування, листове штампування. Технологічні основи розмірної обробки заготовок. Інструмент і обладнання для обробки різанням. Методи підвищення оброблюваності різанням.
Рекомендована література: 
 1. Під ред. Сологуба М. А. «Технологія конструкційних матеріалів», — Київ, «Вища школа», 2002. ― 374 с.
 2. Кузін О. А., Яцюк Р. А. «Металознавство та термічна обробка металів», — Київ, «Основа», 2005. ― 367 с.
 3. Дальський А. А., Арутюнова Н. А., Барсукова Т. М. Технология конструкционных материалов / Под ред. А. А. Дальского 2-е изд. ― М.: Машиностроение , 1985. ― 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
 • підсумковий контроль (70 %): іспит.
Мова навчання: 
українська