Технологія мехатронних засобів, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції- 16, практ. — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дейнека Ростислав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати закони побудови технологічних процесів виробництва приладів; способи та засоби проведення виробничих процесів, а також самі процеси, при яких проходить якісна зміна оброблюваного об'єкту; методи аналізу точності обробки та розрахунки похибок, які виникають в процесі виготовлення приладів.
 • уміти розробляти основні частини технологічних процесів виробництва приладів; проводити основні технологічні розрахунки – норм виробництва, режимів обробки, технологічних пристосувань, нормативів часу та ін.; оформляти технологічну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • вища математика,
 • технічна механіка,
 • розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів,
 • матеріалознавство.
кореквізити:
 • основи проектування механізмів мехатронних засобів,
 • конструювання мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Технологічна підготовка інженерів-конструкторів приладобудівних спеціальностей для вдосконалення конструкцій і собівартості їх виготовлення.
Рекомендована література: 
 1. Гаврилов А.Н. Основы технологии приборостроения. — М., Высшая школа, 1976, 328 с., ил.
 2. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів з машинобудування, Київ, Вища школа, 1993, 413 с.
 3. Медвідь М.В., Шабайкович В.А. Теоретичні основи технології машинобудування, Львів, Вища школа, 1976, 300 с.
 4. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник для вузов. Л. Машиностроение. Ленинградское отделение. 1985 — 495 с.
 5. Петрухин П. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки , М, Машиностроение, 1974.
 6. Справочник технолога приборостроителя: 2-х томах. 2-ое изд., прораб. и доп. Т1 — под ред. П.В.Сыроватченко, 607 стр., ил. Т2 — под ред. Е.А. Скороходова, 463 стр., ил. — М., Машиностроение, — 1981 г.
 7. Красников В.Ф. Технология миниатюрных изделий. — М., Машиностроение, 1980 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.
Мова навчання: 
українська