Технологія конструкційних матеріалів

Код модуля: 
ІМПФ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ― 150 год. (кредитів ЄКТС ― 2,5); аудиторні заняття ― 68 год. (лекційні заняття ― 32 год., лабораторні заняття ― 32 год.)
Лектори: 
канд. техн. наук доцент Кузін Олег Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати фізико-хімічні основи виробництва чавуну, сталі і кольорових металів, методи підвищення якості сплавів; ливарні властивості сплавів та методи їх визначення; призначення переваги і область застосування методів отриманих литих і кованих заготовок; вимоги до технологічності виливків і поковок; технологічні основи отримання заготовок методами прокатування, кування, штампування, пресування, волочіння,розмірної обробки; обладнання та інструмент, що використовується для обробки тиском і розмірної обробки.
 • уміти розробляти оптимальні технологічні процеси виготовлення заготовок із заданою структурою і комплексом властивостей методами лиття, обробки тиском, різання, вибирати інструмент і обладнання для обробок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика,
 • хімія,
 • креслення,
 • нарисна геометрія.
кореквізити:
 • матеріалознавство,
 • експлуатація і ремонт автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Металургія чавуну, сталі і кольорових металів. Ливарні сплави. Отримання ливарних сплавів. Ковшова металургія і її місце в ливарному виробництві, використання процесів позапічної обробки для підвищення якості сплавів. Виготовлення виливків у разових ливарних формах. Спеціальні види лиття в кокіль, відцентрове лиття, виготовлення виливків в оболонкових формах, по виплавлюваних і випалюваних моделях. Теоретичні основи обробки металів тиском. Прокатування, вільне кування, об’ємне штампування, листове штампування. Технологічні основи розмірної обробки заготовок. Інструмент і обладнання для обробки різанням. Методи підвищення оброблюваності різанням.
Рекомендована література: 
 1. Під ред. Сологуба М. А. «Технологія конструкційних матеріалів», — Київ: «Вища школа», 2002. ― 374 с.
 2. Кузін О. А., Яцюк Р. А. «Металознавство та термічна обробка металів», — Київ: «Основа», 2005. ― 367 с.
 3. Дальський А. А., Арутюнова Н. А., Барсукова Т. М. Технология конструкционных материалов / Под ред. А. А. Дальского 2-е изд. ― М.: Машиностроение , 1985. ― 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
 • підсумковий контроль (70 %): іспит.
Мова навчання: 
українська