Технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів, частина 2

Код модуля: 
ХТС_6025_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Пона М.Г
Результати навчання: 
  • вивчення асортименту та властивостей керамічних виробів, вміння вибору складів мас, технологічних схем та обладнання залежно від хіміко-мінералогічного складу сировини,
  • вироблення навиків самостійного виконання досліджень, випробувань та узагальнення експериментальних даних
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів, частина І, матеріалознавство силікатів, фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Вироби будівельної кераміки, вимоги до продукції, характеристика сировини. Склади мас та полив, технологічні схеми та обладнання виробництва стінової кераміки, дренажних і каналізаційних труб, кахлів, керамзиту, хімічно-стійкої кераміки, керамічних плиток. Технологія тонкокерамічних виробів. Виробництво алюмосилікатних вогнетривів, динасу і вогнетривів на основі оксидів магнію та хрому.
Рекомендована література: 
  1. Технологія силікатів: Навч. посібник // Боровець З.І., Жеплинський Т.Б., Пона М.Г., Якимечко Я.Б. — Серія «Дистанційне навчання». — № 42 — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 128 с.
  2. Крупа А.А., Городов В.С. Химическая технология керамических материалов. Киев, Вища школа, 1990.
  3. Будников П.П. Химическая технология керамики и огнеупоров. М., Стройиздат, 1972.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів