Технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів, частина 1

Код модуля: 
ХТС_6015_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Пона М.Г.
Результати навчання: 
освоєння теоретичних основ взаємозв‘язку хіміко-мінералогічного складу мас з технологічними властивостями, подрібнення матеріалів та методик розрахунку обладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
матеріалознавство силікатів, фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Хімічний, гранулометричний та мінералогічний склади глин, зв‘язок їх зі структурою та вплив на властивості. Додатки до глиняних мас. Технологічні схеми підготовки мас, вибір та розрахунок обладнання.
Рекомендована література: 
  1. Технологія силікатів: Навч. посібник // Боровець З.І., Жеплинський Т.Б., Пона М.Г., Якимечко Я.Б. — Серія «Дистанційне навчання». — № 42 — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 128 с.
  2. Крупа А.А., Городов В.С. Химическая технология керамических материалов. Киев, Вища школа, 1990.
  3. Будников П.П. Химическая технология керамики и огнеупоров. М., Стройиздат, 1972.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів