Технологія харчових виробництв

Код модуля: 
ОХ_6002_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300, аудиторні години — 160, в т.ч. лекції — 96, практичні заняття — 64, кількість кредитів ЄКТС — 10
Лектори: 
доц. Васильєв В.П.
Результати навчання: 
ознайомлення студентів з промисловими технологічними процесами виготовлення основних продуктів харчування та застосуванню в цих процесах харчових добавок, які використовуються як для технологічних потреб, так і для покращення споживчих характеристик продуктів харчування, або для надання їм нових властивостей
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • процеси та апарати хімічних технологій,
  • хімія органічних природних сполук,
  • хімія продовольчої сировини та продуктів харчування,
  • загальна хімічна технологія.
Зміст навчального модуля: 
Особливості харчових продуктів та їх виробництва. Стан, структура і напрями розвитку харчової промисловості України. Сировина для виробництва харчових продуктів. Кінетичні та технологічні закономірності харчових технологій. Технології харчових виробництв: зберігання зерна, виробництво борошна, круп, хліба, макаронів, крохмалю, крохмальної патоки, цукру, кондитерських виробів, олії, жирів, молочних продуктів, алкогольних напоїв, безалкогольних напоїв, м’ясних виробів тощо.
Рекомендована література: 
  1. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник /За ред. д-ра техн. наук, проф.. А.І.Українця. —К.: НУХТ, 2003. —572 с.
  2. ТоважнянськийЛ.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.О., Орлова Є.І.Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2005. —496 с.
  3. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С., Хомич Г.П. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. —640 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік, екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів