Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 216 год.: лекції — 48 год.; лабораторні заняття — 16 год.; практичні заняття — 32 год.; 6 кредитів ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Думич І. Ю.
Результати навчання: 
Детальне ознайомлення з основними технологічними прийомами при будівництві автодороги в різних географічних умовах і при виготовленні дорожньо-будівельних матеріалів та виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельні матеріали та вироби»,
  • «Інженерна геологія»,
  • «Дорожні машини та обладнання»,
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Спорудження земляного полотна із нескельних грунтів з допомогою різних машин. Відсипка насипів і розробка виїмок. Ущільнення грунтів і контроль ущільнення. Облицювання та укріплення поверхні земполотна. Земляні роботи при реконструкції автомобільних доріг. Облік та приймання земляних робіт. Влаштування підстилаючих шарів та основ дорожніх одягів.
Рекомендована література: 
  1. Строительство автомобильных дорог. / Под. ред. В. К. Некрасова. — М.: Транспорт. 1980. — 828 с.
  2. Сиденко В. М., Батраков О. Т., Леушин А. И. Строительство автомобильных дорог. Киев. Вища школа. 1970. — 886 с.
  3. Вейцман М. И., Егозов В. П. Краткий справочник строителя автомобильных дорог. — М.: Транспорт. 1979. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні та практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська