Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Думич І. Ю.
Результати навчання: 
Вивчення основних технологічних прийомів під час спорудження земляного полотна в складних природних умовах і під час будівництва капітальних і полегшених дорожніх одягів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельне матеріалознавство»
  • «Грунтознавство та механіка грунтів»
  • «Дорожні машини та обладнання»
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Основи теорії надійності автомобільних доріг. Вибір машин і механізмів для спорудження земполотна в складних природних умовах — на болотах, в скельних грунтах, в районах сипучих пісків, в районах вічної мерзлоти, на засолених грунтах. Будівництво основ та покрить полегшеного типу. Будівництво асфальтобетонних покрить з гарячих і холодних сумішей. Будівництво монолітних і збірних бетонних і залізобетонних покриттів.
Рекомендована література: 
  1. Строительство автомобильных дорог. /Под. ред. В. К. Некрасова. — М.: Транспорт. 1992. — 828 с.
  2. Макій Ю. А., Ткаченко В. Г., Зеркалов Д. В. Механізація дорожнього будівництва: Навч. посібник.-К.: Основа, 2004. — 200 с.
  3. Кубасов А. У., Чумаков Ю. Л., Широков С, Д. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. — М.: «Транспорт», 1995. — 335 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Семестровий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська, російська