Технологія будівництва

Код модуля: 
БВ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
72 год.; лекції — 15 год, практичні заняття — 15 год 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к.т.н., доцент Коцій Я.Й.
Результати навчання: 
навчити студентів методів і правил виконання окремих видів і комплексів будівельних і будівельно-монтажних робіт на сучасному рівні розвитку техніки і технології в будівництві промислових і цивільних споруд. Вивчення дисципліни зводить до того, щоб майбутній спеціаліст знав як при вмілому ефективному виконанні механізованих будівельних процесів досягти трьох загальновідомих цілей – прогресивних істин в будівництві: скорочення термінів, зменшення вартості та покращення якості будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Будівельні конструкції, Архітектура промислових та цивільних будівель
Зміст навчального модуля: 
Предмет “технологія будівельного виробництва”, його місце в системі професійної підготовки архітектора. Прогресивні напрямки вдосконалення будівництва. Продукція будівельної промисловості. Будівельні процеси і операції. Будівельні робітники: професія, кваліфікація. Організація підготовки будівельних робітників. Організація та продуктивність праці будівельно-монтажних робітників. Технічне нормування в будівництві. Тарифне нормування в будівництві. Система заробітної плати в будівництві. Проекти виконання будівельних робіт. Технологічні карти будівельних процесів. Комплексна оцінка показників ефективності механізованого будівельного процесу. Транспорт і навантажувально-розвантажувальні роботи. Земляні роботи. Кам’яні роботи Монтажні, бетонні та залізобетонні роботи. Улаштування покрівель. Штукатурні роботи облицювальні, ліпні, малярні роботи. Улаштування підлог.
Рекомендована література: 
  1. Коршунова А.П. та ін. Технология строительного производства. М., Стройиздат, 1990.
  2. Литвинов О.О. та ін. Технология строительного производства. К., 1987.
  3. Атаев С.С. та ін. Технология, механизация и автоматизация строительства. М., «Вища школа», 1990.
  4. Черненко В.К. та ін. Проектирование земляных работ. М., «Вища школа», 1989.
  5. Снижко А.П., Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. К., «Вища школа», 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів. Поточний контроль: практичні заняття; РР. Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська