Технологія будівельного виробництва

Код модуля: 
БВ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 288 год., лекції — 48год., лабораторних занять — 32год., 8 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Коцій Я. Й.
Результати навчання: 
 • Знати: основні положення та завдання будівельного виробництва, види і особливості будівельних процесів при зведенні будинків і споруд, потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, вимоги та забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення, методи технології будівельних процесів, включаючи звичайні і екстремальні умови будівельного виробництва, методику вибору і документування технологічних рішень на стадії проектування і стадії проектування і стадії реалізації.
 • Вміти визначити склад робочих операцій і будівельних процесів, обгрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби (у тому числі з виконанням обчислювальної техніки), розробляти технологічні карти будівельних процесів, визначити трудомісткість, механо-озброєність будівельних процесів і потрібну кількість робітників, машин, механізмів, матеріалів, напівфабрикатів і виробів, оформляти виробничі завдання бригадирам (робітникам), заміряти обсяги роботи, приймати виконані роботи, здійснювати контролювання їх якості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельна техніка,
 • Організація будівництва.
Рекомендована література: 
 1. Беляков Ю. И., Снежко А. П. Реконструкция промышпленных предприятий: Уч. пос. Киев: Вища школа, 1988.
 2. Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве: Уч.пос. — М.: Висш. шк., 1989.
 3. Исаханов Г. В. Основн научных исследований в строительстве: Уч. пос. — Киев: Вища школа, 1985.
 4. Онищенко А. Г. Отделочные работы в строительстве: Уч. пос. — М.: Высш. шк., І989.
 5. Технология строительного производства: Учебник / Акимова Л. Д., Аммосов Н. Г., Бадьин Г. М. и др.; Под ред, Г. М.Бадьина, А. В.Мещерякова. — Л.: Стройиздат, 1987.
 6. Технология строительного производства: Учебник / Атаев С. С., Данилов Н. Н., Прыкин Б. Б. и др. — М.: Стройиздат, 1984.
 7. Технология строительного производства: Учебник / Литвинов О. О., Беляков Ю. И., Батура Г. М. и др.; Под ред. О. О. Литвинова и Ю. И. Белякова. — Киев: Вища школа, 1985.
 8. Хамзин С. К,, Карасев А. К. Технология строительных работ: Пособ. по курсу и дипл. проектированию: — М.: Высш. шк., 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, КП.
 • Підсумкові контрольні: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська