Технологія архітектурного-проектного процесу

Код модуля: 
АП_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 30 (лекції — 15, пр. зан. — 15)
Лектори: 
ст. викл. Якубовський В’ячеслав Броніславович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати загальні положення організації проектного процесу в архітектурних фірмах різної форми власності; склад та форми подачі проектної документації; комплект документів, необхідний для затвердження проектної документації
 • уміти професійно підготувати завдання на проектування різних типів об’єктів; готувати завдання для інженерів-сумісників та співпрацювати з ними; виконувати обов’язки ГІПа та ГАПа; використовувати сучасні методи архітектурного проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування, типологія будівель і споруд, кваліметрія
 • кореквізити: архітектурне проектування на стадії робочого проекту
Зміст навчального модуля: 
Роль та значення архітектурного проектування в будівельному комплексі; взаємовідношення між інвестором-забудовником та архітектором; склад та порядок розроблення проектної документації; загальні правила виконання архітектурно-будівельних креслень; порядок погодження та затвердження проектної документації для будівництва; структура проектної організації; організація проектного процесу в архітектурних фірмах різної форми власності
Рекомендована література: 
 1. Державні будівельні норми України. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-97. — К.: Мінбудархітектури України, 1997.
 2. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень. ДБН 360-92** — К.: Мінбудархітектури України, 2000.
 3. СниП 1.06.04-85. Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта. — М., 1991.
 4. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
 5. Унификация и стандартизация проектной документации в строительстве. — Л.: Стройиздат, 1985 — 224 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська