Технологічний розрахунок обладнання із захисту довкілля

Код модуля: 
ЕОНС_6103_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Петрушка І.М.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про технологічні процеси та їх вплив на навколишнє середовище, використання навиків конструювання очисних мереж на основі знань про одинарні гідродинамічні, теплові, масообміні процеси, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Гідравлічні машини для подачі забрудненого середовища. Розділення газових та рідких неоднорідних систем. Теплові установки. Масообмінні апарати для очищення забрудненого середовища (абсорбція, хемосорбція, ректифікація, рідинна екстракція, адсорбція, іонний обмін, розчинення , екстрагування, кристалізація, сушіння, мембранні процеси). Методи розрахунку очисних апаратів.
Рекомендована література: 
  1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд.,Химия,1973,754 с.
  2. Основные процессы и аппараты химической технологии /Пособие по проектированию/, под.ред. Ю.М. Дытнерского,М.: Химия, 1999, 496 с.
  3. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під ред. Запольського А.К.. Київ.: «Лібра», 2000, 552 с.
  4. Павлов К.Ф., Романков П.Г.,Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1987, 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — практичні заняття (10%), розрахунково-графічна робота (20%)
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська