Технологічні вимірювання i прилади

Код модуля: 
АТХП_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 288 ( кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 128 (лекції — 96, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Кріль Богдан Андрійович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи вимірювання технологічних параметрів, фізичну суть процесів, що відбуваються при вимiрюваннi технологічних параметрів, принципи побудови приладів для вимірювання технологічних параметрів;
  • вміти вибрати метод вимірювання конкретного технологічного параметру, прилад, який реалізує цей метод, проводити перевірку вимірювальних приладів i градуювання, визначати статичні i динамiчнi характеристики приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Фізика, Хімія, Електроніка i мiкросхемотехнiка, Метрологія i основи вимірювання;
  • кореквізити: Мікропроцесорна техніка, Теорія iнформацiї, Теорія автоматичного керування.
Зміст навчального модуля: 
Роль та значення технологічних вимірювань, область їх застосування. Засоби вимірювання i їх основні елементи, системи автоматичного контролю. Методи вимірювання тиску. Електричні методи вимірювання тиску. Методи та прилади для перевірки приладів для вимірювання тиску та розродження. Прилади для вимірювання температури. Методи вимірювання температури. Термометри опору. Термоелектричні термометри. Вимірювання кiлькостi та витрати рідин. Визначення i одиниці вимірювання. Методи вимірювання витрати i їх класифiкацiя Вимірювання витрати методом змінного перепаду тиску. Вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Методи та прилади для вимірювання рівня. Методи вимірювання складу та якості речовин. Термокондуктометричний, термомагнітний, термохімічний методи. Електрохімічні методи.
Рекомендована література: 
  1. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник, 3-е изд. — М.: Машиностроение, 1983. — 424с. Измерения в промышленности: — Справочник. — Под. ред. П. Профоса. Перевод с нем. под ред. Д.И. Агейкина. — М.: Металургия, 1980. — 648с.
  2. Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учеб. для студ. вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и производств» .- М.: Высш. шк., 1989.- 456с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська