Технологічні процеси пакування харчових продуктів

Код модуля: 
МАМ_8020_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48; лаб. роб. — 16); сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Боровець Володимир Михайлович
Результати навчання: 
 • Знати основні технологічні процеси пакування харчових продуктів;
 • знати закономірності проектування технологічних процесів;
 • знати методику аналізу ефективності пакування харчових продуктів;
 • вміти складати та аналізувати технологічні процеси пакування харчових продуктів;
 • вміти раціонально використовувати в технологічних процесах пакування різноманітне технологічне обладнання;
 • вміти аналізувати процеси з точки погляду продуктивності та ефективності використання пакувальних машин;
 • вміти проектувати автоматизовані технологічні процеси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Пакувальне обладнання.
 • Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок.
 • Технологія пакування та зберігання пакованої продукції.
Зміст навчального модуля: 
Загальні основи технології пакування харчових продуктів. Матеріали для виготовлення упаковки та основні їх властивості. Технологічні процеси пакування харчових продуктів різноманітного типу. Технологія виробництв пакованих сипких продуктів. Технологія виготовлення напоїв. Пакування не консервованих харчових продуктів. Пакування консервованих харчових продуктів. Технологія автоматизованих виробництв.
Рекомендована література: 
 1. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних товарів і тари: підручник / І.В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 616 с. — ISBN 978-966-364-800-2.
 2. Гавва О. М., Безпалько А. П., Волчко А.І. Пакувальне обладнання в 3 кн. — 1 кн. Обладнання для пакування продукції в споживчу тару / За ред. О. М. Гавви. — Київ: ІАЦ «Упаковка», 2008. — 436 с.
 3. Фізико-хімічні методи обробки сировини та продуктів харчування / А.І. Соколенко, В. Б. Кості, К. В. Васильківський, О. Ю. Шевченко, В. Й. Лензіон, В. Г. Резнік / За ред. А.І. Соколенка. — К.: АртЕк, 2000. — 306 с.
 4. Соколенко А.І., Яровий В. Л., Піддубник В. А., Васильківський К. В., Шевченко О. Ю. Моделювання процесів пакування./ За редакцією Соколенка А.І./Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004 — 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 30 %, лабораторні роботи).
 • Підсумковий контроль ( 70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська