Технологічні процеси охорони навколишнього середовища (курсовий проект)

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
90 год., лекції — 0 год., практичні заняття — 0 год., лабораторні заняття — 0 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д.т.н., проф. Дячок В.В.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок вмінь у розробці та проектуванні технологічних схем очищення промислових викидів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • метеорологія та кліматологія;
 • екологія людини; ґрунтознавство;
 • гідрологія; оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія;
 • екологічна експертиза;
 • основи промислової екології;
 • геоінформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
Курсовий проект є завершальним етапом вивчення дисциплін «Технологічні процеси охорони навколишнього середовища» і являє собою велику магістерську роботу, яка є прообразом частини майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. Проект передбачає самостійність виконання, уміння працювати з літературними джерелами, порівнювати і аналізувати варіанти рішень та вибирати оптимальні, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки та конструктивних навиків магістрантів.
Основна мета курсового проектування полягає у закріпленні й розширенні теоретичних знань магістрантів, оволодінні навичками розв’язання технологічних та інженерних задач.
Рекомендована література: 
 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакц. проф. А.К.Запольського/. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. — К.: Вища школа, 1993. — 227 с.
 3. П.Бертокс, Д.Радд. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. — М.: Мин, 1980. — 606 с.
 4. Охрана окружающей среды. С.В.Белов, Ф.А.Вабринов, А.Ф.Козьяков и др. Под. ред. С.В.Белова — М.: Высш. Шк., 1991. — 319 с.
 5. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. — М.: Химия, 1981. — 368 с.
 6. Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды. — Л.: 1978. — 336 с.
 7. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П. и др. Оборудование и сооружения для защиты от промышленных выбросов. — М.: Химия, 1985. — 352 с.
 8. Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 72 с.
 9. Очищення стічних вод відстоюванням. Ю.О.Малик, О.-Р.В.Мартиняк. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування. — Львів: Вид. ДУЛП, 1999. — 50 с.
 10. Гумницький Я.М., Малик Ю.О. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу ТУОСВ для студентів спеціальності 7.091611. — Львів: Вид. ДУЛП, 1996. — 30 с.
 11. Балабеков А. и др. Очистка газов. (процессы и аппараты). — М.: Химия, 1992. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 20 балів; контрольний захід — 80 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 20 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 80 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська