Технологічні процеси охорони навколишнього середовища

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
435 год., лекції — 96 год., практичні заняття — 64 год., лабораторні — 96 год. 14,5 кредитів ECTS.
Лектори: 
д.т.н., проф. Дячок В.В.
Результати навчання: 
 • формування у майбутніх фахівців знань із методів та способів контролю та очищення промислових викидів від механічних, хімічних та енергетичних забруднювачів;
 • здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд;
 • проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно безпечних виробництв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • метеорологія та кліматологія;
 • екологія людини;
 • оцінка екологічного ризику;
 • основи промислової екології;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія; екологічна експертиза.
Зміст навчального модуля: 
В даному курсі вивчають механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи очищення промислових викидів; методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища, машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для їх реалізації. Наводяться приклади розрахунку та проектування обладнання для здійснення технологічного процесу очищення.
Рекомендована література: 
 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакц. проф. А.К.Запольського/. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
 2. С.М. Сухарев, С.Ю.Чундак. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. — Львів, — новий світ — 2004. — 254 с.
 3. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. — К.: Вища школа, 1993. — 227 с.
 4. П.Бертокс, Д.Радд. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. — М.: Мин, 1980. — 606 с.
 5. Охрана окружающей среды. С.В.Белов, Ф.А.Вабринов, А.Ф.Козьяков и др. Под. ред. С.В.Белова — М.: Высш. Шк., 1991. — 319 с.
 6. С.В.Яковлев, Я.А.Карелин, Ю.М.Ласков, Ю.В.Воронов. Очистка производственных сточных вод. — М.: Стройиздат, 1985. — 355 с.
 7. В.А.Проскуряков, Л.Н.Шмидт. Очистка сточных вод в химической промышленности. — К.: Будівельник, 1977. — 484 с.
 8. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. — М.: Химия, 1981. — 368 с.
 9. Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды. — Л.: 1978. — 336 с.
 10. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П. и др. Оборудование и сооружения для защиты от промышленных выбросов. — М.: Химия, 1985. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, лабораторні −10 балів, розрахункові роботи — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: 
українська