Технологічні основи машинобудування, Частина 2

Код модуля: 
ТМБ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Махоркін Євген Миколайович
Результати навчання: 
  • знати основні елементи виробничого і технологічного процесів, методи обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь форми тіл обертання, площинних поверхонь, різцевих, шліцьових та зубчастих поверхонь, типи та організаційні форми виробництва, методи розрахунку припусків і забезпечення точності розмірів оброблюваних поверхонь
  • уміти розробляти маршрутні технології виготовлення типових деталей, розраховувати припуски, вибирати заготовки, металорізальне об-ладнання, визначати режими обробки, вибирати різальні інструменти, встановлювати норми часу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • матеріалознавство,
  • взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання,
  • технологічні основи машинобудування, частина 1.
Зміст навчального модуля: 
Методи обробки зовнішніх циліндричних поверхонь та тіл обертання, методи обробки внутрішніх циліндричних поверхонь, обробка шпонкових і шліцьових поверхонь, методи обробки плоских поверхонь, методи обробки різцевих поверхонь, методи обробки зубчастих коліс, технологічні основи складання машин.
Рекомендована література: 
  1. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів в машинобудуванні. — К.: Вища школа, 1993. — 414 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (75 %, екзамен): тестування, модульний контроль.
Мова навчання: 
українська