Технологічні основи машинобудування, Частина 1

Код модуля: 
ТМБ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Махоркін Євген Миколайович
Результати навчання: 
  • знати основні елементи виробничого і технологічного процесів, методи обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь форми тіл обертання, площинних поверхонь, різцевих, шліцьових та зубчастих поверхонь, типи та організаційні форми виробництва, методи розрахунку припусків і забезпечення точності розмірів оброблюваних поверхонь
  • уміти розробляти маршрутні технології виготовлення типових деталей, розраховувати припуски, вибирати заготовки, металорізальне об-ладнання, визначати режими обробки, вибирати різальні інструменти, встановлювати норми часу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • матеріалознавство,
  • технологія конструктивних матеріалів,
  • деталі машин.
Зміст навчального модуля: 
Виріб і технологічний процес в машинобудуванні, методи обробки деталей машин, основні типи металорізальних верстатів, точність обробки в машинобудуванні, основи проектування технологічних процесів обробки типових деталей машин, основи конструкцій верстатних пристроїв.
Рекомендована література: 
  1. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів в машинобудуванні. — К.: Вища школа, 1993. — 414 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (30%): розрахунково-графічні роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська