Технологічні основи електроніки

Код модуля: 
ЕП_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. роб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати передумови виникнення та основні концептуальні засади новітніх технологій органічної оптоелектроніки;
 • оволодіти знаннями фізики процесів органічних напівпровідникових приладів;
 • отримати практичні навики в контруюванні перетворювачів енергії нового покоління, органічних фотодіодів, фототранзисторів, світловипромінюючих пристроїв, сенсорів та у розробці технології їх виготовлення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізика, Спеціальні розділи фізики, Вища математика.
 • кореквізити: Матеріали електронної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Технологія отримання вакууму, Методи вимірювання тиску, методи очищення та легування монокристалічних матеріалів, Дифузія в напівпровідниках, Іонна імплантація, Технологічні основи мікроелектронних пристроїв.
Рекомендована література: 
 1. Фізичні основи електронної техніки: навчальний посібник/за редакцією З. Готри. — Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2002. −644с.
 2. Розанов Л.Н. Вакуумная техника: Учебн. Для вузов по спец. "Вакуумная техника«.-2-е изд., перераб. И доп. — М.: Высшая школа, 1990.
 3. Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. «Микроэлектроника. Физические и технологические основы, надежность»: Учеб, Пособие длч приборостроит.Спец.Вузов.-2-е изд, перераб. И доп. — М.: Висшая школа, 1996
 4. Колобов Н.А. Основы технологии электроных приборов Учеб. Пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2003 — 530
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %), іспит
Мова навчання: 
українська