Технологічні об’єкти і процеси виробництв

Код модуля: 
ХТНР_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 84; в т.ч. лекції — 64 год; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5.
Лектори: 
доц.. Максимович І.Є.
Результати навчання: 
Студент повинен вміти організувати технологічні процеси і вибирати раціональні умови їх проведення, складати матеріальні баланси, аналізувати умови і режими роботи технологічних апаратів, вибирати стандартне допоміжне обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія.
 • Фізика.
 • Фізична хімія.
 • Механіка.
 • Основи електротехніки.
Зміст навчального модуля: 
Основні технологічні процеси. Матеріальний баланс технологічних процесів. Механічні і гідромеханічні процеси. Теплові процеси. Масообмінні процеси. Масообмін в системі тверде тіло-рідина (газ). Система процесів у реакторі. Типи технологічних процесів. Реактори і їх класифікація. Промислові реактори Виробництво як технологічна система. Сировина та енергія у виробництві.
Рекомендована література: 
 1. Загальна хімічна технологія: Підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 552 с.
 2. Общая химическая технология /Под ред. проф. И.П.Мухленова.- М.: Высшая школа, 1984.
 3. Химико-технологические системы: Синтез, оптимизация и управление /Под ред. проф. И.П.Мухленова — Л.: Химия, 1986.
 4. Амелин А.Г. Общая химическая технология. М.: Химия,1977.
 5. Касаткин А.Г. Основные процесы и апараты химической технологии. М.Химия , 1973.
 6. Расчеты химико-технологических процессов /Под ред. И.П.Мухленова. — Л.: Химия, 1982
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — лабораторні заняття (20 %) Підсумковий контроль — іспит
Мова навчання: 
українська