Технологічне забезпечення надійності деталей машин

Код модуля: 
ТМБ_ХХХХ_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32,практичні заняття — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Кусий Ярослав Маркіянович
Результати навчання: 
 • Знати: основи математичного моделювання процесів відмов деталей і машин; закони та фізичну суть перебігу та запобігання зношування і руйнування деталей; сучасні технологічні методи підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів; сучасні методи контролю показників надійності.
 • Вміти самостійно аналізувати і вибирати раціональні, з точки зору економічної ефективності та умов експлуатації виробів, методи покращання експлуатаційних характеристик деталей машин, проектувати технологічне оснащення для фінішних і оздоблювально-викінчувальних технологічних операцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Фізика
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Матеріалознавство
 • Технологічні основи машинобудування.
Супутні: наукові дослідження в технології машинобудування.
Зміст навчального модуля: 
Надійність та працездатність деталей і машин; зношування та руйнування деталей і машин, випробування на надійність; технологічні методи підвищення довговічності та забезпечення надійності деталей машин; сучасний стан розвитку технологічних методів підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів.
Рекомендована література: 
 1. Кусий Я. М. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. Конспект лекцій в середовищі Microsoft PowerPoint для студентів спеціальностей 7.05050201, 8.05050201 «Технологія машинобудування». — Львів: НУЛП, 2012.
 2. Берник П. С., Афтаназів І.С., Сивак І.О. Технологічні методи забезпечення надійності деталей машин. — К.: КИТ, 2004. — 148 с.
 3. Зенкін М. А., Піпа Б. Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. — К.: КНУТД, 2003. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) виконання та захист практичних робіт.
 • Підсумкови контроль (70 %), іспит.
Мова навчання: 
українська