Технологічне обладнання підприємств автомобільного транспорту

Код модуля: 
ЕРАТ_6064_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 23); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. — 16)
Лектори: 
доцент Глобчак Михайло Васильович
Результати навчання: 
  • знати типаж основного технологічного обладнання, методику розрахунку як основних елементів так і обладнання в цілому;
  • уміти розробити принципову (структурну) схему обладнання, розрахувати (підібрати ) окремі елементи, модернізувати обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів,
  • Технічна експлуатація автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
основне підйомно-оглядове обладнання, основне обладнання для розбирання та очистки; транспортне обладнання, механізоване та автоматизоване обладнання складальних процесів, обладнання для випробування вузлів та агрегатів.
Рекомендована література: 
  1. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн. — К.: Вища школа, 1994.
  2. Грибков В. М., Карпелян П. А. Справочник по оборудованию для ТО и ТР автомобилей. — М.: Россельхозиздат, 2004. — 253 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування,
  • Підсумковий контроль (80 %, іспит) .
Мова навчання: 
українська