Технологічне обладнання галузі

Код модуля: 
ТОП_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Чайківський Т.В.
Результати навчання: 
У харчовій промисловості застосовуються різні машини і апарати призначені для механічної переробки сировини, теплової обробки, зброджування, витримки, перегонки, ректифікації, розливу продукції. Знання конструктивних особливостей цього обладнання, методів його технологічного та механічного розрахунку - необхідна передумова успішного керування технологічним процесом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • загальна технологія бродильних виробництв;
  • теплотехніка;
  • процеси і апарати харчових виробництв (потоки, масообмін, теплообмін);
  • біохімія бродильних виробництв
Зміст навчального модуля: 
Обладнання для підготування сировини на спиртових і пивоварних заводах. Обладнання для одержання і обробки солоду. Технологічне обладнання для виробництва спирту. Утилізація відходів спиртового виробництва. Технологічне обладнання для виробництва пива. Технологічне обладнання виробництва горілок. Обладнання для зберігання, витримки та транспортування продуктів виноробства. Насоси і трубопроводи для переміщення мезги, сусла і вина. Обладнання цехів виготовлення вин та виноматеріалів. Обладнання для термічної обробки виноматеріалів. Обладнання для освітлення продуктів виноробства і плодових соків. Обладнання для виробництва шампанських (ігристих) вин. Обладнання коньячного виробництва. Машини і апарати для переробки відходів виноробства.
Рекомендована література: 
  1. Попов В.И., Кретов И.Т., Стабников К.П. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности. -М.:Пишевая промышленность, 1972. 590с.
  2. Халаим А.Ф., Панченко И.Н. Оборудование предприятий спиртовой и ликеро-водочной промышленности. -М.: Пищевая промышленность. 1976. 294с.
  3. Яковлев П.М., Харитонов Н.Ф., Алексеенко М.К. Технологическое оборудование винодельческих продприятий. -М.: Пищевая промышленность. 1975. 332с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) —РГР, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська