Техноекологія

Код модуля: 
ЕОНС_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.,; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
проф. Мальований М.С.
Результати навчання: 
студент повинен:
  • знати: принцип роботи ТЕС, енергетичні ресурси: первинні (відновлювані та невідновлювані) та вторинні (продукти збагачення та сортування вугілля, гудрони, мазут);
  • вміти: оцінювати роль транспортування вугілля в забрудненні навколишнього середовища, давати оцінку факторам, що зумовлюють розміщення металургійних підприємств
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
а
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
енергозберігаючі технології, природокористування
Зміст навчального модуля: 
Вплив на довкілля, починаючи з видобування палива і до передачі енергії. Проблеми вичерпності мінеральних ресурсів. Розташування основних родовищ корисних копалин. Соціально-економічні проблеми, пов’язані зі спорудженням водосховищ. Забруднення навколишнього середовища при геолого-розвідувальних роботах та експлуатації нафтових та газових родовищ. Проблеми забруднення довкілля у зв’язку з транспортуванням нафти та нафтопродуктів.
Рекомендована література: 
  1. Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофімчук О.М. Техноекологія: К.: Київ. Нац.. ун-т буд-ва і архітектури, 2007.- 195 с.
  2. Говорун А. Т., Скорченко В. Ф., Худолій М. М. Транспорт і навколишнє середовище. — К.: Урожай, 1992. — 144 с.
  3. Клименко Л. П. Техноекологія: Посібник для ВНЗ. — Сімферополь: Таврія. 2000. — 542 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %) — практичні заняття, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська