Техніко-економічне та техногенно-екологічне забезпечення топографо-геодезичних робіт

Код модуля: 
КДТ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 56 год., лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год. Модульний контроль — 4 год., самостійна робота — 52 год.
Лектори: 
 • доцент Романишин І. Б.,
 • асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти загальні принципи проектування мереж, як основи для кадастрового знімання територій; технологічні схеми сучасних методів знімання; організацію окремих видів геодезичних робіт та оцінка якості продукції ТГВ; питання планування та організації кадастрових робіт;
 • вміти складати проекти і кошториси на виконання кадастрових робіт; виконувати окремі види геодезичних та кадастрових робіт, а також обробку результатів польових вимірювань; складати оптимізовані календарні графіки виконання окремих видів робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи економіки та організації ТГВ,
 • Вища геодезія,
 • Вишукування і проектування кадастрових робіт,
 • Землевпорядкування.
Зміст навчального модуля: 
Організація окремих видів ТГР. Організація робіт кадастровій зйомці. Застосування економіко-математичних методів в плануванні ТГВ. Якість продукції і шляхи її підвищення. Принципи організації геодезичного виробництва. Планування топографо-геодезичного виробництва. Визначення економічної ефективності ТГВ. Управління топографо-геодезичним виробничим.
Рекомендована література: 
 1. Завіновська Г. Т. Економіка праці — К.: КНЕУ, 2000, — 200 с.
 2. Дячун О. В. Організація, планування та оплата праці. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — 220 с.
 3. Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е. Основные фонды промышленных предприятий. — СПб.: Питер, 2002. — 240 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 38 та 47 тижнях навчального року.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська