Техніка планування експерименту

Код модуля: 
ПМОМ_ХХХХ_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 150 год. (кредитів ЄКТС — 5 ); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 48 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
старший викладач Швачко Сергій Григорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методи планування повного та дробового факторного експериментів;
 • симплекс—решітчасте та квазірандомізаційне планування промислових експериментів; процедури ранжування факторів та параметрів оптимізації;
 • уміти планувати експерименти для вирішення екстремальних задач, вибрати оптимальну стратегію проведення експерименту, обробляти та інтерпретувати результати експерименту, застосовувати досягнення сучасного матеріалознавства у створенні нових технологій та матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: фізика, основи наукових досліджень, металознавство, теорія будови сплавів;
 • Кореквізит: фізика та хімія поверхні; трибологія та зносотривкі матеріали, моделювання та оптимізація структури і властивостей матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Вибір параметрів і факторів оптимізації моделі при екстремальному плануванні. Повний та роздрібнений факторний експеримент. Обробка та інтерпретація результатів експерименту. Стратегії реалізації дослідів. Симплекс—решітчасте та квазірандомізаційне планування. Метод випадкового балансу. Прогнозування фізико—хімічних властивостей матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Організація експерименту: Навч. Посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 136 с.
 2. Белай Г. Е., Домбровський В. В., Соценко О. В. Организация металлургического эксперимента. — М.: Металлургия, 1992. — 186 с.
 3. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.: Наука, 1976. — 131 с.
 4. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. /Пер. с англ. — М.: Мир, 1967. — 172 с.
 5. Зедгинидзе И. Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. — М.: Наука, 1976.
 6. Шведков Е. Л. Экспериментальная математическая статистика в экспериментальных задачах материаловедения. — К.: Наукова думка, 1975. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %): опитування на практичних заняттях, захист рефератів.
 • Підсумковий контроль (50%): іспит.
Мова навчання: 
українська, російська