Техніка біомедичних досліджень та штучні органи

Код модуля: 
ЕП_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н. Волинюк Дмитро Юрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні сучасні методики біомедичних досліджень; можливості та межі застосування сучасних методик біомедичних досліджень; моделі та засоби математичного апарату для опису процесів експериментальних методик біомедичних досліджень; способи відшукання максимальної інформативності та достовірності методів біомедичних досліджень; організацію, принцип функціонування штучних органів; основні типи сучасних пристроїв біомедичних досліджень. Фізичні механізми їх роботи. Експлуатаційні та технічні характеристики пристроїв біомедичних досліджень.
 • вміти формулювати вимоги до потенційно використовуваних пристроїв біомедичних досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • мікроелектронні та сенсорні пристрої в біомедицині;
 • фізика твердого тіла і діелектриків;
 • твердотільна електроніка;
 • оптоелектроніка;
 • спецглави фізики;
 • аналогова схемотехніка;
 • цифрова схемотехніка;
 • електронні системи;
 • матеріали електронної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні методи медичних досліджень. Мікроелектроніка в медицині. Принцип побудови електронних приладів та пристроїв біомедичних досліджень та основні фізичні явища, що використовуються в роботі таких пристроїв. Оптоелектронні пристрої біомедичних досліджень. Зір людини, процес зору, його характеристики. Штучне око. Ультра-звукова діагностика. Магнітоелектронні пристрої: томографи та методи застосування магнітоелектронних пристроїв в протезуванні. Хемотроніка. Молекулярна електроніка і біоелектроніка. Використання рентгенівських установок в біомедичних дослідженнях. Структура та принцип роботи рентгенівських установок.
Рекомендована література: 
 1. Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З. та ін. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2009. — 308 с.
 2. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 1 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 249 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): реферативні доповіді, усне опитування, самостійна робота
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська