Технічні засоби охорони об’єктів

Код модуля: 
ЗІ_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, пр. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Стрілецький Зеновій Михайлович
Результати навчання: 
  • знати будову та принцип дії елементів і пристроїв електронного та фізичного захисту об’єктів,
  • уміти застосовувати набуті знання при створенні систем електронного та фізичного захисту об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • вища математика,
  • фізика,
  • електроніка та мікросхемотехніка,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Системи та засоби охорони периметра, сенсори внутрішньої та зовнішньої охорони об’єктів, пожежні оповіщувачі, системи відеоспостереженнгя.
Рекомендована література: 
  1. Ю.Я.Самохвалов, В.О.Темніков, В.О.Хорошко. Організаційно-технічне забезпечення захисту інформації. — К.: НАУ, 2002. — 207 с.
  2. Р.Г.Магауенов. Системы охранной сигнализации. — М.: Горячая линия — Телком, 2004. — 367 с.
  3. П.В.Мокренко. Елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів. — Львів: Фенікс, 2000. — 185 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %): іспит
Мова навчання: 
українська, англійська