Технічні засоби діагностування автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 26 (лекції — 14, практ роб. — 12)
Лектори: 
ст. викл. Мастикаш Олександр Леонідович
Результати навчання: 
 • використовувати сучасні засоби діагностування автомобілів, їх агрегатів, вузлів та систем, знати їх номенклатуру, основні параметри, оснащеність підприємств автомобільного транспорту діагностичним обладнанням;
 • вибирати засоби технічного діагностування для оцінки технічного стану конкретного автомобіля, агрегату, вузла чи системи;
 • вирішувати задачі вивірки основних засобів діагностування, визначення похибки показів тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • конструкція автомобілів,
 • електричне та електронне обладнання автомобілів;
кореквізити:
 • технічна експлуатація автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
передбачає вивчення загальних вимог до засобів діагностування, їх класифікації і основні характеристики, надання знань студентам з питань розробки сучасних засобів діагностування, освоєння методики підтримання цих засобів в справному стані і забезпечення їх заданого рівня точності.
Рекомендована література: 
 1. Навчальний посібник «Технічна експлуатація та надійність автомобілів», для студентів та магістрантів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». Форнальчик Є.Ю., Мастикаш О.Л., Оліскевич М.С., Пельо Р.А. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.
 2. Практика диагностирования автомобилей. А.Н. Юрченко, А.В. Бажинов и др. — К.: ХАДИ, навчальний посібник, 1993.
 3. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. А.М. Харазов. — М.: Высшая школа, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт (12%), розрахунково-графічна робота (18%);
 • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування (70%).
Мова навчання: 
українська, російська